Welcome

Anti Essays offers essay examples to help students with their essay writing.

Sign Up

The Vajracchedika-Prajna-Paramita Sutra Essay

  • Submitted by: anonymous
  • on June 20, 2014
  • Category: Miscellaneous
  • Length: 11,526 words

Open Document

Below is an essay on "The Vajracchedika-Prajna-Paramita Sutra" from Anti Essays, your source for research papers, essays, and term paper examples.

《金刚经》全文诵读拼音注音


xiāng zān

香赞
lú xiāng zhà rè       fǎ jiè méng xūn       zhù fó haǐ huì xī yáo wén
炉   香   乍   热       法   界   蒙   熏         诸   佛   海 会   悉 遥   闻
suí chù jié xiáng yǘn       chéng yì fāng yīn     zhù fó xiàn quán shēn
随   处   结   祥   云         诚   意   方   殷     诸 佛   现   全   身
ná mó   xiāng yun gaì pú sà mo he sà
南 无     香   云   盖 菩 萨 摩 诃 萨(三称)
ná mó běn shī shì jiā moú ní fó
南 无 本   师   释   迦   牟 尼 佛(三称)
jīn gāng jīng qǐ qǐng
金   刚   经   启   请
jìng kǒu yè zhēn yán
净   口   业   真   言
ong   xiū lì xiū lì     mó hē xiū lì   xiū xiū lì sà pó hē
唵     修 唎   修 唎     摩 诃   修 唎     修   修 唎 萨 婆 诃
jìng sān   yè   zhēn   yán
净   三   业   真     言
ōng suō wā pó   wā sù tuó suō wā dá mó sō wā pó wā sù dù hàn
唵   娑   嚩 婆   嚩 秫   驮 娑   嚩 达 摩 娑 嚩 婆 嚩 秫 度   憾
ān tǔ   dì   zhēn   yán
安 土 地   真     言
ná mó sān mān duō mú tuó nán ōng dù lu dù lu dì weǐ suō pó   hē
南 无 三   满   哆   母   驮 喃   唵   度 噜 度 噜 地   尾   萨 婆   诃
pǔ gōng   yǎng   zhēn   yán
普   供     养     真     言
ong ye ye nang san po wa fa   ri   la   hu
唵   誐 誐   曩   三 婆 缚   袜 日 罗   斛
fèng qǐng bā jīn gāng
奉   请   八   金   刚
fèng qǐng qīng chú zāi jīn gāng       fèng qǐng pì dú jīn gāng
奉     请   青   除   灾   金   刚         奉   请   辟 毒   金   刚
fèng qǐng huáng suí qiú jīn gāng     fèng qǐng bái jing shuǐ jīn gāng
奉     请   黄   随   求   金   刚       奉   请   白   净   水   金   刚
fèng qǐng chì shēng huǒ jīn gāng       fèng qǐng dìng chí zāi jīn gāng
奉     请   赤   声   火   金   刚       奉   请   定     持   灾   金   刚
fèng qǐng zǐ xián jīn gāng             fèng qǐng dà shén jīn gāng
奉     请   紫   贤   金   刚             奉   请   大   神   金   刚
fèng qǐng sì pú sà
奉   请   四   菩 萨
fèng qǐng jīn gāng juàn pú sà       fèng qǐng jīn gāng suǒ pú sà
奉   请     金   刚   眷   菩 萨       奉     请   金   刚   索 菩 萨

fèng qǐng jīn gāng ài pú sà           fèng qǐng jīn gāng yǔ pú sà
奉     请   金   刚   爱 菩 萨           奉   请   金   刚   语 菩 萨
fā yuàn wén
发   愿   文
jí shǒu sān jiè zūn     guī yī shí fāng   fó       wǒ jīn   fā hóng yuàn
稽   首   三 界   尊     归   依   十   方   佛       我   今   发   宏   愿
chí cǐ jīn gāng jīng   shàng bào sì...

Show More


Citations

MLA Citation

"The Vajracchedika-Prajna-Paramita Sutra". Anti Essays. 14 Dec. 2018

<http://parimatchstavki7.com/free-essays/The-Vajracchedika-Prajna-Paramita-Sutra-633867.html>

APA Citation

The Vajracchedika-Prajna-Paramita Sutra. Anti Essays. Retrieved December 14, 2018, from the World Wide Web: http://parimatchstavki7.com/free-essays/The-Vajracchedika-Prajna-Paramita-Sutra-633867.html