Welcome

Anti Essays offers essay examples to help students with their essay writing.

Sign Up

The Term of Evil and It's Educational Implications Essay

Open Document

Below is an essay on "The Term of Evil and It's Educational Implications" from Anti Essays, your source for research papers, essays, and term paper examples.

האוניברסיטה העברית בירושלים
הפקולטה למדעי הרוח
המחלקה ללימודי מזרח אסיה

חיבור בנושא:
האם המפעלים הממשלתיים (SOEs) תורמים או מעכבים את הכלכלה הסינית בעידן הרפורמות?

מאת: אסף אמגר
ת.ז: 300645090
המרצה: ד"ר רעות ברק
תאריך הגשה: 30.04.13

מבוא :
עד שנת 78, כמעט כל המיזמים העסקיים באזורים הכפריים של סין היו תחת שליטתם של תאגידים בבעלות ממשלתית [להלן יקראוState owned enterprises (SOE)]. מצד אחד, ה SOE סבלו מחסרונות רבים,   אך מצד שני נהנו מתקצוב נדיב של הממשל שדאג להגן עליהם מפני פשיטת רגל.
החל משנת 78 , החלה בסין תקופת רפורמות שביטאו פנייה חדה הרחק ממדיניותו של מאו((1893 –1976, לעבר כלכלה מוכוונת פיתוח כלכלי. רפורמות אלה הצמיחו את ה TVE's - תאגידים בבעלות מקומית כפרית, אשר באו לענות על הצורך בדגם עסקי גמיש ועצמאי הרבה יותר. הם התרבו בקצב מסחרר, ומילאו נישות שונות בכלכלה שלא היה להן מענה עד לאותו זמן.
במסמך זה אנסה להשיב על השאלה האם המפעלים הממשלתיים (SOE's) תרמו או עיכבו את הכלכלה הסינית בעידן הרפורמות.
לשאלה זו התייחסתי בשלושה ערוצים. ראשית, בדקתי עד כמה ריווחיים באמת היו הSOE . שנית, בחנתי את המודל האלטרנטיבי המרכזי שהיה קיים באותה תקופה בסין, ה TVE, כדי לראות אם אכן היווה מתחרה ראוי ל SOE. שלישית, חיפשתי דרכים נוספות, שאינן רווח ישיר, בהן הSOE   אולי תרמו לכלכלת סין ו\או לסין בכלל.
בערוץ הבדיקה הראשון מצאתי כי יעילותם וריווחיותם של הSOE   לא היו גרועות במידה שנהוג היה לטעון בקרב כלכלנים רבים. בערוץ השני נוכחתי כי ה TVE , על אף היותם ממועטי תמיכה מהמדינה יחסית לSOE   - היו ריווחיים יותר, נהנו מחופש פעולה והתאמה טובה יותר לשוק, ולא נאלצו לשאת בעלויות שונות, בניגוד לSOE. בערוץ השלישי גיליתי שהSOE שימוש כערוץ עקיף דרכו הממשלה השקיעה בצרכים שונים של האוכלוסייה והכלכלה, אשר היו הכרחיים כל עוד לא היו המנגנונים האחרים   - TVE, שירותים סוציאליים ובניית תשתיות – מבוססים. לכן, אני טוען כי ה-SOE, על אף חסרונותיהם, היו הכרחיים בתקופת הרפורמות מפני שהיוו רכיב מעבר חשוב ששמר על יציבות האוכלוסייה והכלכלה בתקופה בה נוספו משתנים לא יציבים לכלכלת סין, ואף תרמו בעקיפין לפיתוחם של ה TVE. כראייה לכך, ניתן לראות איך בהדרגה יורדת קרנם של ה SOE, במקביל ולא לפני התפתחותם של...

Show More


Citations

MLA Citation

"The Term of Evil and It's Educational Implications". Anti Essays. 12 Dec. 2018

<http://parimatchstavki7.com/free-essays/The-Term-Of-Evil-And-It-s-507218.html>

APA Citation

The Term of Evil and It's Educational Implications. Anti Essays. Retrieved December 12, 2018, from the World Wide Web: http://parimatchstavki7.com/free-essays/The-Term-Of-Evil-And-It-s-507218.html