Welcome

Anti Essays offers essay examples to help students with their essay writing.

Sign Up

The Ap Secret Essay

  • Submitted by: johnmontojo
  • on September 3, 2013
  • Category: Social Issues
  • Length: 24,328 words

Open Document

Below is an essay on "The Ap Secret" from Anti Essays, your source for research papers, essays, and term paper examples.

PANIMULA AT MGA GABAY NA TANONG:
araniwang dinarayo ng mga turista mula sa iba't ibang panig ng mundo ang maraming lugar sa Asya gaya ng Boracay sa Pilipinas, Bali sa Indonesia, at Penang sa Malaysia. Bilang isang Asyano, napuntahan mo na ba ang magaganda at mayamang likas na yaman ng Asya? Naitanong mo ba sa sarili mo kung gaano kalawak ang kontinenteng ito at kung gaano karami ang mga taong naninirahan dito? Kung hindi pa samahan mo akong maglakbay at tuklasin kung paanong ang ugnayan ng tao at kapaligiran ay nagbigay-daan sa pagbuo at pag-unlad ng kabihasnang Asyano? Sa modyul na ito ay matutuklasan ang mga angking katangian ng Asya bilang isang kontinente, kasama na ang yamang-tao at ang implikasyon nito sa kaunlaran ng mga bansang Asyano. Handa ka na bang alamin ang kasagutan sa mga tanong na ito? Kung handa ka na, halina at saglit tayong maglakbay sa Asya, siyasatin natin ang mga kamangha-manghang bagay tungkol sa heograpiya nito at tuklasin ang mga bahagi ng kul-

Pamantayan sa Pagkatuto

Naipamamalas ang malalim na pag-unawa at pagpapahalaga sa rehi yong Asya sa mayamang katangian at kakayahan ng heograpiya, ka saysayan, kultura, lipunan nito at sa iba't ibang larangan ng buhay A syano (pampolitika, pang-ekonomiya, pampamahalaan) at ugnayan sa pagitan ng rehiyon mula sinaunang kabihasnan patungo sa kasalukuyang mga lipunan at bansa tungo sa pagbuo ng pagkakakilanlang Asyano. Pamantayang Pangnilalaman Naipamamalas ng mag-aaral ang pagunawa sa ugnayan ng kapaligiran at tao sa pagbuo at paghubog ng kabihasnang Asyano. Pamantayan sa Pagganap Ang mag-aaral ay malalim na nakapaguugnay-ugnay sa bahaging ginampanan ng tao at kapaligiran sa pagbuo at paghubog ng kabihasnang Asyano.

3

Sa araling ito, inaasahang matututunan mo ang mga sumusunod: Aralin 1 Naipaliliwanag ang konsepto ng Asya tungo sa paghahating heograpiko: Silangang Asya, Timog-Silangang Asya, Timog Asya, Kanlurang Asya, at Hilagang Asya Nailalarawan ang mga katangian ng kapaligirang...

Show More


Citations

MLA Citation

"The Ap Secret". Anti Essays. 14 Dec. 2018

<http://parimatchstavki7.com/free-essays/The-Ap-Secret-508126.html>

APA Citation

The Ap Secret. Anti Essays. Retrieved December 14, 2018, from the World Wide Web: http://parimatchstavki7.com/free-essays/The-Ap-Secret-508126.html