Welcome

Anti Essays offers essay examples to help students with their essay writing.

Sign Up

Rtgtg Essay

Open Document

Below is an essay on "Rtgtg" from Anti Essays, your source for research papers, essays, and term paper examples.

KUMPULAN 10
Cadangan Format Soalan Sejarah 1249/3
SIJIL PELAJARAN MALAYSIA
Tugasan untuk calon
TEMA 9   – HURAIAN SUKATAN PELAJARAN DAN BUKU TEKS SEJARAH TINGKATAN 4 BAB 10


TAJUK 9.2 – DASAR BRITISH TERHADAP EKONOMI NEGARA DAN
          KESANNNYA

Berdasarkan tajuk di atas calon dikehendaki melaksanakan tugasan berikut;

  I. Calon boleh membuat rujukan daripada pelbagai sumber seperti buku teks,buku ilmiah, akhbar majalah, risalah, internet dan lain-lain.

  II. Pada hari peperiksaan, calon hanya dibenarkan membawa masuk   buku teks, buku ilmiah, akhbar, majalah dan risalah sahaja ke dalam dewan / bilik peperiksaan.

  III. Bahan   tersebut boleh digunakan sebagai rujukan untuk menjawab soalan.

Akan diberikan sebulan sebelum peperiksaan

Tajuk 9.2 – Dasar British Terhadap Ekonomi Negara Dan Kesannya

( Merujuk Tema 9 Huraian Sukatan Pelajaran Dan Buku Teks Sejarah Tingkatan 4, Bab 10 )

Soalan :

Keadaan ekonomi semasa penjajahan British telah meninggalkan pelbagai kesan terhadap ekonomi negara kita. Bincangkan.

Peringatan :
Calon hendaklah menjawab berdasarkan kerangka jawapan di bawah.

Format | Aspek | Perincian | Markah Penuh |
Pengenalan | Memahami kehendak tugasan soalan | 1. Pengenalan     Jelaskan maksud ekonomi tradisional dan     ekonomi dagangan | 5 markah |
IsiDanHuraian | Memahami ciri-ciri ekonomi tradisional danekonomi dagangan | 2. Ciri-ciri ekonomi tradisional dan ekonomi     dagangan;     Terangkan ciri-ciri ekonomi Tanah Melayu     semasa pemerintahan British   * Ekonomi tradisional   ( 10 m )   * Ekonomi dagangan     ( 20 m ) | 30 markah |
| Menganalisis sebab dan kejayaan British memperkenalkan ekonomi dagangan | 3. Sebab dan kejayaan British memperkenalkan     ekonomi dagangan.     Terangkan usaha-usaha British     memperkenalkan ekonomi dagangan | 15 markah |
| Mengaplikasi matlamat Malaysia sebagai tumpuan kegiatan ekonomi antarabangsa | 4. Langkah ke arah matlamat Malaysia sebagai     tumpuan...

Show More


Citations

MLA Citation

"Rtgtg". Anti Essays. 10 Dec. 2018

<http://parimatchstavki7.com/free-essays/Rtgtg-506889.html>

APA Citation

Rtgtg. Anti Essays. Retrieved December 10, 2018, from the World Wide Web: http://parimatchstavki7.com/free-essays/Rtgtg-506889.html