Welcome

Anti Essays offers essay examples to help students with their essay writing.

Sign Up

M.Sc. Sokol Luzi Essay

Open Document

Below is an essay on "M.Sc. Sokol Luzi" from Anti Essays, your source for research papers, essays, and term paper examples.

Tiranë, Janar 2013
Tiranë, Janar 2013
Pedagogu
Pedagogu
Prof.As.Dr.Xhezair Zaganjori
Prof.As.Dr.Xhezair Zaganjori
M.Sc. Sokol Luzi
M.Sc. Sokol Luzi
Përgatiti
Përgatiti
Parlamenti Europian
Parlamenti Europian
Roli i tij në kontrollin dhe mbikëqyrjen e Komisionit
Roli i tij në kontrollin dhe mbikëqyrjen e Komisionit

2013
2013

Parlamenti Europian
Roli i tij në kontrollin dhe mbikqyrjen e komisionit

Përmbajtja

Hyrje 2

i. E drejta e emërimit/zgjedhjes Presidentit dhe Kolegjit të Komisionerëve 2

ii. E drejta e çensurës 4

iii. E drejta e mbikqyrjes së punës së Komisionit 5
1. Përfaqësimi i Komisionit në seancë plenare 5
2. E drejta për të bërë pyetje 5
3. Raportimi 6

iv. E drejta për të kontrolluar shpenzimet dhe miratimin e tyre 7

vi. E drejta për të shqyrtuar aktet e deleguar dhe ato zbatuese 10
1. Aktet e deleguara 12
2. Aktet zbatuese 13

vii. E drejta për shqyrtim gjyqësor 13

Hyrje
Si një organ legjislativ, Parlamenti Evropian kryen kontrollin dhe mbikëqyrjen e ekzekutivit. Por në realitet, karakteri unik i Bashkimit Evropian e vështirëson deri diku këtë detyrë. Problemi me këtë funksion qëndron në faktin se në sistemin politik të BE-së mungon një ekzekutiv i “qartë” për t’u mbikqyrur. Sistemi politik i BE-së mbështetet në një ekzekutiv të shumëfishtë: Këshilli mban pushtetin orgjinal ekzekutiv dhe Komisioni ushtron fuqitë ekzekutive (zbatuese) kur Këshilli ia delegon këtë të drejtë. Megjithëse, Parlamenti Evropian ka shumë pak fuqi për të mbikqyrur Këshillin, ai ende arrin të kryejnë këtë funksion, sidomos në marrëdhëniet e tij me Komisionin.

Kështu, Parlamenti Evropian jo vetëm që ka fuqinë për të ndyshuar dhe refuzuar legjislacionin e BE-së, por edhe ndikon në përbërjen dhe drejtimin politik të strukturës që inicion këto ligje: Komisionit Evropian. Ky kapitull do të trajtojë pikërisht fuqitë dhe mjetet ndërmjet të cilave Parlamenti Evropian arrin të ushtrojë këtë funksion. Për të ilustruar më...

Show More


Citations

MLA Citation

"M.Sc. Sokol Luzi". Anti Essays. 15 Dec. 2018

<http://parimatchstavki7.com/free-essays/M-Sc-Sokol-Luzi-587247.html>

APA Citation

M.Sc. Sokol Luzi. Anti Essays. Retrieved December 15, 2018, from the World Wide Web: http://parimatchstavki7.com/free-essays/M-Sc-Sokol-Luzi-587247.html