Welcome

Anti Essays offers essay examples to help students with their essay writing.

Sign Up

Kepuasan Pelanggan Essay

Open Document

Below is an essay on "Kepuasan Pelanggan" from Anti Essays, your source for research papers, essays, and term paper examples.

Seminar Pasca Ijazah yang Pertama 2011

KEPUASAN PELANGGAN TERHADAP KUALITI PERKHIDMATAN DI FAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL DARI ASPEK KEMUDAHAN DAN FASILITI Mohd Faiz Bin Mat Nasir1 Lee Ming Foong2 Fakulti Pendidikan Teknikal dan Vokasional Universiti Tun Hussein Onn Malaysia Abstrak Kepuasan pelanggan merupakan isu yang penting dan kritikal bukan sahaja di semua industri tetapi juga dalam institusi pendidikan. Pelajar dan staf yang bertindak sebagai pelanggan kepada sesebuah institusi mempunyai kehendak masing-masing perlu dipenuhi oleh pihak pengurusan institusi. Tujuan kajian ini adalah untuk mengkaji sejauh mana kepuasan pelanggan terhadap kualiti perkhidmatan yang ditawarkan serta menentukan perbezaan tahap kepuasan pelanggan dari aspek kemudahan dan fasiliti yang ditawarkan oleh Fakulti Pendidikan Teknikal & Vokasional (FPTV) berdasarkan lima dimensi SERVQUAL iaitu Kebolehpercayaan (Reliability), Jaminan (Assurance),Bukti fizikal (Tangibles), Empati (Empathy), dan Responsif (Responsiveness). Kajian akan melibatkan pelajar dan staf di FPTV yang dipilih secara rawak berstrata. Reka bentuk kajian ini merupakan kajian kes berbentuk tinjauan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Borang kaji selidik akan digunakan sebagai instrumen untuk mendapatkan data kajian. Data yang diperolehi akan dianalisis menggunakan kaedah peratus, frekuensi dan ujian-t dengan menggunakan perisian statistical package for social science (SPSS). Jangkaan dapatan kajian yang diperolehi adalah tahap kepuasan yang diterima oleh pelanggan serta perbezaan tahap kepuasan yang wujud antara pelajar dan staf FPTV.

- 33 -

Seminar Pasca Ijazah dalam Pendidikan 2011

1.0

Pengenalan

Kepuasan pelanggan merupakan kunci kepada sesebuah perniagaan (Mustafa et al, 2007) yang mana kepuasan dalam penerimaan sesebuah perkhidmatan akan dinilai oleh pelanggan. Untuk menjadi sebuah institusi pengajian tinggi yang terulung, kepuasan pelanggan terhadap kualiti pendidikan di institusi tersebut...

Show More


Citations

MLA Citation

"Kepuasan Pelanggan". Anti Essays. 15 Dec. 2018

<http://parimatchstavki7.com/free-essays/Kepuasan-Pelanggan-507497.html>

APA Citation

Kepuasan Pelanggan. Anti Essays. Retrieved December 15, 2018, from the World Wide Web: http://parimatchstavki7.com/free-essays/Kepuasan-Pelanggan-507497.html