Welcome

Anti Essays offers essay examples to help students with their essay writing.

Sign Up

Huy Dong Nguon Luc Essay

  • Submitted by: tinhngolamo
  • on March 18, 2012
  • Category: English
  • Length: 6,277 words

Open Document

Below is an essay on "Huy Dong Nguon Luc" from Anti Essays, your source for research papers, essays, and term paper examples.

Huy động Nguồn lực

Hướng dẫn này nằm trong số các hướng dẫn được soạn thảo theo quan điểm của nhà tài trợ dành cho các tổ chức xã hội dân sự.
Tài liệu này mang tính chất tham khảo và không phải là những hướng dẫn cứng nhắc.

|Hướng dẫn Tăng cường Năng lực Tổ chức                                                                                                 |

|                                   |Giám sát & Đánh giá             |Lập ngân sách                       |Viết Đề xuất xin tài trợ       |
|Huy động Nguồn lực                 |                               |                                     |                               |
|                                   |Hướng dẫn rà soát và đánh giá   |Hướng dẫn lập ngân sách với trọng   |Hướng dẫn xây dựng và viết một|
|Hướng dẫn huy động các nguồn lực,   |tiến độ trong việc đạt được các|tâm tập trung vào: mục đích của việc|đề xuất, bao gồm các yếu tố   |
|chủ yếu là nội lực, để tăng cường   |mục tiêu, xác định các vấn đề   |lập ngân sách, chuẩn bị ngân sách,   |chính để giúp dự án thành công|
|năng lực tổ chức và mang lại lợi   |và chiến lược và điều chỉnh kế |các cấu phần ngân sách, và lập ngân |                               |
|ích cho cộng đồng                   |hoạch                           |sách.                               |                               |
|                                   |                               |                                     |Báo cáo lên các Nhà tài trợ   |
|                                   |Xây dựng Dự án                 |Hệ thống Tài chính                   |                               |
|                                   |                               |                                     |Hướng dẫn duy trì và tăng     |
|                                   |Hướng dẫn xây dựng và thực hiện|Hướng dẫn thiết lập một hệ thống tài|cường quan hệ với các nhà tài |
|                                   |một dự án và các câu hỏi chính |chính minh bạch và rõ ràng để...

Show More


Citations

MLA Citation

"Huy Dong Nguon Luc". Anti Essays. 13 Dec. 2018

<http://parimatchstavki7.com/free-essays/Huy-Dong-Nguon-Luc-186965.html>

APA Citation

Huy Dong Nguon Luc. Anti Essays. Retrieved December 13, 2018, from the World Wide Web: http://parimatchstavki7.com/free-essays/Huy-Dong-Nguon-Luc-186965.html