Welcome

Anti Essays offers essay examples to help students with their essay writing.

Sign Up

How to Reference Essay

  • Submitted by: HammadhS1
  • on June 20, 2014
  • Category: College Admissions
  • Length: 2,713 words

Open Document

Below is an essay on "How to Reference" from Anti Essays, your source for research papers, essays, and term paper examples.

‫ަ‬ ‫ު‬ ‫ް‬ ‫ބަހަވީ ގޮތުން ބަހާއި ބަހުރުވަ ވަކިކުރުމުގައި ބަލާ "ދެފަރާތަށ ފަހުމވުމަކީ" ބަހާއި ބހުރުވ‬ ‫ަ‬ ‫ވަކިކުރުމުގައ ގެންގުޅ އެހެނިހެން މިންގަނޑުތަކާ އޅައި ބލާއިރު މުހިއްމުކަން ކުޑަ ބހާއެކެވެ.‬ ‫ަ‬ ‫ަ‬ ‫ަ‬ ‫ޭ‬ ‫ި‬

‫ޢަބުދުﷲ ޖަމީލް )94401( މާސްޓަރޒް އިން ދިވހި ލެންގުއޭޖް ކަލޗަރ‬ ‫ް‬ ‫ެ‬
‫މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޔުނިވަރސިޓީ، ފެކަލްޓީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން )3102(‬

‫ބަހާއި ބަހުރުވަ‬
‫ބަހަކ ނޭވީއަކާއި އސްކަރިއްޔާއެއްގެ މައްޗަށް ބިނާވެގެންވާ ބަހުރުވައެކެވެ" )ވެންރިޗު، 3491 އާ‬ ‫ަ‬ ‫ީ‬ ‫ހަވލާދެއވާ ޓްރޫޑްގިލް، 4002، ޞ 2(.‬ ‫ް‬ ‫ާ‬

‫ބަހާމެދު ކުރން ދެކެވިފައިވާ ގޮތް ބަދަލުކޮށް ބަހަކީ އިޖްތިމާޢީ ދާއިރާގައ ނުފޫޒު ފޯރުވާ އެއްޗެއް ކަމަށް ވަރަށް ގނ‬ ‫ި ަ‬ ‫ި‬ ‫ި‬ ‫ް‬ ‫ު‬ ‫ހާމަކުރެއްވމާއެކު )ޓްރޫޑްގިލ، 4002( ބަހުގެ ބޭނުންތެރިކަން ހާމަވެގެން‬ ‫ބހުގެ ޢިލްމުވެރިން )މިސާލަކަށް ލެބޯވް(‬ ‫ަ‬

‫ދިޔައެވެ. އެއާއެކު ބަސް ވެފައިވަނީ މުޖުތަމަޢުގެ ހަމަޖެހުމާއި އަމާންކަމާއި ބާރާއި ނުފޫޒު ހޯދުމަށް މހިއްމ ހަތިޔރެއް‬ ‫ާ‬ ‫ު‬ ‫ު‬ ‫ެ‬ ‫ކަމުގައެވެ. ހަމައެއާއެކ ބަސް ވެފައިވަނީ ގައުމިއްޔަތާއި އަމިއްލަ ވަންތކަން ދައކުވައިދޭ ރަމްޒެއް ކަމުގައެވ.‬ ‫ް‬ ‫ަ‬ ‫ު‬ ‫ބަހާއި ބަހުރުވައަކީ ވަކި ކުރން އުނދަގޫ، ދނެގަންނަން އުނދަގޫ މަފހޫމު ތަކެކެވެ )ޗެމްބަރ އދި ޑްރޫޑްގިލް،‬ ‫ަ‬ ‫ް‬ ‫ެ‬ ‫ަ‬ ‫0891: ހޯގަން، 6691: ސްކެޓން، 6002(. އެހެންކަމުން ބަހާއި ބަހުރވަ ވަކިކުރުމުގެ ބަހުސަކީ ވަރަށް‬ ‫ު‬ ‫ަ‬ ‫ަ‬ ‫ެ ް‬ ‫ަ ް‬ ‫ކުރިއްސުރެވެސް މިއަދާ ހަމއަށ އައިއިރުވސ އެއްވެސް ކޮޅެއްގައި ޖެހިފއި ނުވާ ބަހުސެކެވެ. ނަމަވެސ ފާހަގަވ‬ ‫ާ‬ ‫ް‬ ‫ކަމަކީ އއްބަހަކުން ވާހަކަދައްކާ ދެ މީހެއްގެ ދެމެދުގައިވެސް ތަފާތުތކެއް ހުންނަކަމެވ. ފްރޮމްކން އާއި ރޮޑްމން އަދ‬ ‫ި‬ ‫ަ‬ ‫ި‬ ‫ެ‬ ‫ަ‬ ‫ެ‬ ‫ހައިމްސް )3002( ހާމަކުރައްވާ ގޮތުގައި މިތަފާތުތައް ހުންނަނީ ވާހަކަދައްކާ މީހާގ ޢުމުރާއ ސައިޒާއި އަޑުތައް‬ ‫ި‬ ‫ެ‬ ‫އދާކުރަމުންދ ރޭޓާއި މީހާގެ އިހްސާސްތައް އެ ވަގުތަކު ހުންނަ ގޮތާއި މީހާގެ ޞިއްޙީ ޙާލަތާއި ވާހަކަދއްކުމުގައި‬ ‫ެ‬ ‫ާ‬ ‫ަ‬
‫ 1‬ ‫ ‬

‫އިޚްތިޔާރުކރާ ލފުޒުތކުގެ ސަބަބުންނާއި އަޑު އަދާކުރާގޮތުގެ )ޕްރަނައުންސިއޭޝަންގެ( ސަބަބުންނާއި އަދި ގަވާޢިދުގ‬ ‫ެ‬ ‫ަ‬ ‫ަ‬ ‫ު‬ ‫ް‬ ‫ސަބަބުނނެވެ. ހަމަ މިތަފާތުތައް އެއްބަހަކުން ވާހަކަދައްކާ އެއްބަޔަކާ އަނެއް ބައެއްގެ...

Show More


Citations

MLA Citation

"How to Reference". Anti Essays. 17 Dec. 2018

<http://parimatchstavki7.com/free-essays/How-To-Reference-633768.html>

APA Citation

How to Reference. Anti Essays. Retrieved December 17, 2018, from the World Wide Web: http://parimatchstavki7.com/free-essays/How-To-Reference-633768.html