Welcome

Anti Essays offers essay examples to help students with their essay writing.

Sign Up

Fatah Essay

  • Submitted by: fatahganu
  • on March 1, 2014
  • Category: Arts and Music
  • Length: 4,746 words

Open Document

Below is an essay on "Fatah" from Anti Essays, your source for research papers, essays, and term paper examples.

1.

Berikut merupakan ciri-ciri organisasi, KECUALI___________. A. B. C. D. objektif dan matlamat yang jelas mempunyai hierarki tersendiri tidak menentukan jenis pekerjaan kepada ahli-ahlinya mempunyai identiti yang tersendiri

2

Antara berikut yang mana BUKAN elemen dalam kerjaya? A. B. C. D. Pengurusan kerjaya. Pemantauan kerjaya. Kemajuan kerjaya. Perancangan kerjaya.

3.

Antara berikut merupakan bidang-bidang tumpuan dalam hubungan industri, KECUALI___________. A. B. C. D. iklan pekerjaan syarat dan terma pekerjaan proses membuat keputusan hak dan tanggungjawab pekerja

4.

Antara berikut yang mana BUKAN elemen-elemen yang boleh dikaitkan dengan pengurusan sumber manusia? A. B. C. D. Menjaga kebajikan pekerja. Menilai prestasi. Pengambilan pekerja. Peluang Pekerjaan.

5.

Antara berikut yang manakah tujuan penilaian prestasi dilakukan? i. ii. iii. iv. A. B. C. D. Untuk mendapatkan maklumbalas tentang pengetahuan, kemahiran serta sikap pekerja. Pekerja boleh berpindah ke jabatan lain yang sesuai dengan tugas mereka. Untuk memenuhi keperluan dasar dan peraturan organisai. Untuk mewujudkan hubungan komunikasi yang baik antara pekerja dan majikan. i, ii dan iii i, ii dan iv i, iii dan iv ii, iii dan iv

1

6.

Untuk berjaya, sesebuah organisasi perlu mempunyai keupayaan ___________. A. B. C. D. memberi gaji yang lumayan mengambil bilangan pekerja yang banyak mengambil bahagian yang aktif dalam politik negara memberi kepuasan kepada pekerja mereka melalui layanan yang baik, sistem penilaian prestasi dan upah setimpal

7.

Antara berikut merupakan SUSUNAN yang tepat dalam proses merekrut pekerja. i. ii. iii. iv. A. B. C. D. Mengiklankan jawatan melalui media massa. Mengenalpasti pemohon yang layak untuk mengisi jawatan. Membuat perjanjian kontrak antara pekerja dengan organsasi. Mengadakan temuduga selepas penilaian berpandukan kriteria. i, ii, iii dan iv ii, i, iii dan iv ii, iii iv dan i i, ii, iv dan iii

8.

Ini adalah tujuan...

Show More


Citations

MLA Citation

"Fatah". Anti Essays. 17 Dec. 2018

<http://parimatchstavki7.com/free-essays/Fatah-587919.html>

APA Citation

Fatah. Anti Essays. Retrieved December 17, 2018, from the World Wide Web: http://parimatchstavki7.com/free-essays/Fatah-587919.html