Welcome

Anti Essays offers essay examples to help students with their essay writing.

Sign Up

Dfgsdgsdfs Sf Sd Essay

Open Document

Below is an essay on "Dfgsdgsdfs Sf Sd" from Anti Essays, your source for research papers, essays, and term paper examples.

[pic] |ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG |Mã số:                 |2-01-P041/F01 | |
|                     |TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ                                                       |Lần soát xét:               |                           |
|                     |QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ                                                           |Ngày ban hành:               |01/04/08                   |
|                     |KẾT QUẢ RÈN LUYỆN CỦA SINH VIÊN                                               |Trang:                       |1/2                       |

PHIẾU ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ RÈN LUYỆN CỦA SINH VIÊN
Học kỳ: ____ Năm học: 20___ - 20 ___

Họ và tên: ....................................................... Ngày sinh: ......................................................
Lớp: ................................................................ Khoá: ..............................................................

|NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ                                                                                                 |ĐIỂM               |ĐIỂM                   |
|                                                                                                                   |(SV tự đánh giá)   |(Tập thể lớp đánh giá) |
|I. Đánh giá về ý thức học tập (Tối đa 30 điểm)                                                                                                               |
|1.     |Ý thức học tập tốt, không vi phạm qui chế thi và kiểm tra:                                 |               |                   |                       |
|       |(Vi phạm mức khiển trách một lần thì bị trừ nửa số điểm; Vi phạm mức cảnh cáo một lần thì |16 điểm         |                   |                       |
|       |trừ hết điểm)                                                                             |               |                   |                       |
|2.     |Có tham gia nghiên cứu khoa học hoặc đoạt giải tại các kỳ thi Olympic, sinh viên giỏi các |               |...

Show More


Citations

MLA Citation

"Dfgsdgsdfs Sf Sd". Anti Essays. 16 Dec. 2018

<http://parimatchstavki7.com/free-essays/Dfgsdgsdfs-Sf-Sd-586939.html>

APA Citation

Dfgsdgsdfs Sf Sd. Anti Essays. Retrieved December 16, 2018, from the World Wide Web: http://parimatchstavki7.com/free-essays/Dfgsdgsdfs-Sf-Sd-586939.html