Welcome

Anti Essays offers essay examples to help students with their essay writing.

Sign Up

Business Plan (Albanian)

Open Document

Below is a free excerpt of "Business Plan (Albanian)" from Anti Essays, your source for free research papers, essays, and term paper examples.

1. PUNIM PROFESIONAL PUNIM NË PLANIN E BIZNESIT MASTER PLAN E Punoi Veton Sopjani 11/25/2010Prezentimi i nje plan biznesi për ta hapur një kompani të re profitabile e cila sjellë perfitime nëtë ardhëmen duke ju nënshtruar disa rregullave dhe hulumtimeve të tregut për kompanin ecila në baz të analizave të tregut do të ketë një të ardhëme afatëgjate.
2. Punim - planë biznesi - Punuar nga Veton SOPJANI 2010NJË LEKSION I SHKURTËR PARA HYRJES NË PLANIN E BIZNESITKRIJIMI DHE ORGANIZIMI I BIZNESIT TË VOGËL DHE TË MESËMFaktorët të cilët ndikojnë në zgjedhjen e formës adekuate të organizimit janë: – Kapitali fillestar dhe planet financiare – Përfitimet, detyrimet dhe obligimet e pronarëve / menaxherëve – Tatimet dhe rregullimi qeveritar – Shfrytëzimi i burimeve – Rritja, ekspansioni, integrimi dhe shitjaFORMAT E ORGANIZIMIT TË NDËRMARRJEVE TË VOGLA DHE TË MESMEFORMAT KRYESORE TË ORGANIZIMIT SIPAS PRONËSISË – Pronar i vetëm – biznesi individual – Ortakeria – partneriteti midis ortakëveBiznesi Individual – Pronar i vetëm – Të punësuaritPërparësitë e biznesit te vogel janë: – Liri e veprimit – Biznesi është personal dhe vendimet merren lehtë dhe kjo ka të bëjë edhe me vendimmarrjen mbi përdorimin e profitit. – Lehtësia e fillimit dhe përfundimit të biznesit. – Taksa më te thjeshta. – Kufizime më të vogla ligjore.Nje person qe krijon nje biznes duhet të ballafaqohet me rrezikun dhe duke synuarrealizimin e fitimit dhe rritjen e biznesit, duke perfituar nga shansat dhe aftesia perte siguruar dhe menaxhuar resurset (burimet).Punimi i një plani të biznesit bëhet në forma të ndryshme, ku jamë perqendruar nëpunimin e një plani duke ju referuar hulumtimit dhe konkurences në treg se qfarëlloji i veprimtaris mund të ketë një profitabil të mirë. Punim shkencor 2
3. Punim - planë biznesi - Punuar nga Veton SOPJANI 2010HYRJE NË PLAN TË BIZNESITPARAQITJA E MAKRO FILTERVEIDET PER HAPJEN E BIZNESEVE TE CILAT SJELLIN PERFITIME:(Të gjitha emrimet janë supozime)Nr IDET PËR HAPJEN EMRIMI I...

Show More


Citations

MLA Citation

"Business Plan (Albanian)". Anti Essays. 11 Dec. 2018

<http://parimatchstavki7.com/free-essays/Business-Plan-Albanian-187753.html>

APA Citation

Business Plan (Albanian). Anti Essays. Retrieved December 11, 2018, from the World Wide Web: http://parimatchstavki7.com/free-essays/Business-Plan-Albanian-187753.html