Welcome

Anti Essays offers essay examples to help students with their essay writing.

Sign Up

Analiza Teritorijalne Raširenosti Essay

Open Document

Below is an essay on "Analiza Teritorijalne Raširenosti" from Anti Essays, your source for research papers, essays, and term paper examples.

SVEUČILIŠTE J.J. STROSSMAYERA U OSIJEKU EKONOMSKI FAKULTET U OSIJEKU

Završni rad iz kolegija:

BANKARSTVO

Analiza teritorijalne raširenosti poslovne mreţe banaka i koncentracija u bankarskom sektoru u Brodsko-posavskoj ţupaniji u razdoblju od 2005. do 2012. godine

Student: Kristina Vidović

Mentor: Prof. dr. sc. Branko Matić

Osijek, rujan 2013. godine

SADRŢAJ:
1. UVOD .................................................................................................................................... 1 2. EVOLUCIJA BANAKA I NJIHOVIH USLUGA ................................................................. 2 2.1. Banke kao financijske institucije..................................................................................... 2 2.2. Uloga banaka kroz povijest ............................................................................................. 2 2.2.1. Začetak bankarstva na Starom kontinentu................................................................ 3 2.2.2. Povijesni razvoj bankarskog sustava u Novom svijetu ............................................ 4 2.3. Vrste bankarskih usluga .................................................................................................. 6 2.3.1. Bankarske usluge koje su se nudile kroz povijest .................................................... 6 2.3.2. Usluge banaka razvijene u novije vrijeme ............................................................... 8 2.3.3. Glavne uloge koje banke imaju u gospodarstvu ..................................................... 11 2.4. Trendovi iz okoline koji utječu na banke ...................................................................... 12 2.5. Funkcije banaka............................................................................................................. 14 2.6. Ciljevi bankarskog poslovanja ...................................................................................... 16 3. VRSTE BANAKA...

Show More


Citations

MLA Citation

"Analiza Teritorijalne Raširenosti". Anti Essays. 12 Dec. 2018

<http://parimatchstavki7.com/free-essays/Analiza-Teritorijalne-Rasirenosti-599403.html>

APA Citation

Analiza Teritorijalne Raširenosti. Anti Essays. Retrieved December 12, 2018, from the World Wide Web: http://parimatchstavki7.com/free-essays/Analiza-Teritorijalne-Rasirenosti-599403.html